تبلیغات
http://saim.sub.ir/ گلی از گلشن نور - اعداد تركیبی و كسری كه در قرآن آمده

حدیث روز

اعداد تركیبی و كسری كه در قرآن آمده

 از ده تا چهل
 عُصبَة سوره مباركه یوسف آیه شریفه 8
 از سه تا ده
 بُضعَ سوره مباركه روم آیه شریفه4
 دو سوم
 الثّلثان سوره مباركه نساء آیه شریفه176
 یك دوم
 النصف سوره مباركه نساء آیه شریفه11
 یك سوم الثلث سوره مباركه نساء آیه شریفه11
 یك چهارم
 الرُّبع سوره مباركه نساء آیه شریفه12
 یك پنجم
 الخمس سوره مباركه انفال آیه شریفه41
 یك ششم
 السَّدُس سوره مباركه  نساء آیه شریفه11
 یك هشتم
 الثُمن سوره مباركه نساءآیه شریفه12
 ششمین السّادس سوره مباركه كهف آیه شریفه22
 پنجمین الخامِسَة سوره مباركه نور آیه شریفه9
 چهارمین رابع سوره مباركه كهف آیه شریفه22
 دومین ثانی سوره مباركه حج آیه شریفه9
 چهارتا چهارتا
 رُباع سوره مباركه فاطر آیه شریفه1
 سه تاسه تا
 ثُلاث سوره مباركه فاطر آیه شریفه1 
 دوتا دوتا
 مَثنی سوره مباركه فاطر آیه شریفه

 نوشته های پیشین
+ یا ضامن آهو
+ به نام خدا
+ (كتاب قرآن معجزه ی محمد(صلی الله محمد وآل محمد
+ مثال های قرآنی
+ مجاز
+ چیزهایی كه در قرآن به آنها اشاره شده...

صفحات :

بهترین آهنگها را از ما بخواهید
http://saim.sub.ir/