تبلیغات
http://saim.sub.ir/ گلی از گلشن نور - اعدادی كه در قرآن آمده(از بزرگ به كوچك)

حدیث روز


اعدادی كه در قرآن آمده
از بزرگ به كوچك


 صد هزار
 مِأَئةَ اَلف
سوره مباركه صافات آیه شریفه147
 پنجاه هزار
 خمسین اَلفَسوره مباركه معارج آیه شریفه4
 پنچ هزار
 خَمسَة آلاف
سوره مباركه آل عمران آیه شریفه125
 سه هزار
 ثَلاثَةآلافٍ
سوره مباركه آل عمران آیه شریفه124
 هزارها اُلُوفسوره مباركه بقره آیه شریفه243
 دو هزار
 اَلفَینسوره مباركه انفال آیه شریفه66
 هزار اَلفسوره مباركه حج آیه شریفه47
 نهصد و پنجاه
 الف سَنَةٍ الّا خَمسین
سوره مباركه عنكبوت آیه شریفه14
 سیصد ثَلاثَ مِأَة
سوره مباركه كهف آیه شریفه25
 دویست مِأَتَینسوره مباركه انفال آیه شریفه66
 نود و نه
 تِسعَ و تِسعُونَ
سوره مباركه ص آیه شریفه23
 هفتاد سبعینسوره مباركه اعراف آیه شریفه155
 شصت سِتّینسوره مباركه مجادله آیه شریفه4
 پنجاه خَمسینسوره مباركه عنكبوت آیه شریفه14
 چهل اَربَعینسوره مباركه اعراف آیه شریفه142
 سی ثَلاثینسوره مباركه اعراف آیه شریفه142
 بیست عِشرُونسوره مباركه انفال آیه شریفه65
 نوزده تِسعةَ عَشَرَ
سوره مباركه مدثر آیه شریفه30
 دوازده اَثنی عَشَرَ
سوره مباركه بقره آیه شریفه60
 یازدهاَحَدَ عَشَرَسوره مباركه یوسف آیه شریفه4
 ده عَشَرَسوره مباركه اعراف آیه شریفه142
 نه تِسعسوره مباركه ص آیه شریفه23
 هشت ثَمانیةسوره مباركه انعام آیه شریفه143
 هفت سَبعسوره مباركه بقره آیه شریفه196
 هفت سَبعسوره مباركه بقره آیه شریفه261
 شش سِتَّةَسوره مباركه سجده آیه شریفه4
 پنج خَمسةسوره مباركه آل عمران آیه شریفه125
 چهار اَربَعسوره مباركه توبه آیه شریفه36
 سه
 ثَلاثسوره مباركه بقره آیه شریفه196
 دو اِثنانسوره مباركه مائده آیه شریفه106
 یكی اَحَدَسوره مباركه توحید آیه شریفه1
 نوشته های پیشین
+ یا ضامن آهو
+ به نام خدا
+ (كتاب قرآن معجزه ی محمد(صلی الله محمد وآل محمد
+ مثال های قرآنی
+ مجاز
+ چیزهایی كه در قرآن به آنها اشاره شده...

صفحات :

بهترین آهنگها را از ما بخواهید
http://saim.sub.ir/