تبلیغات
http://saim.sub.ir/ گلی از گلشن نور - نام اعضای بدن كه در قرآن آمده است

حدیث روز

نام اعضای بدن كه در قرآن آمده است

              
 سر رأس سوره مباركه طه آیه شریفه 94
 صورت وجوه سوره مباركه مائده آیه شریفه6
 پیشانی جبین سوره مباركه صافات آیه شریفه103
 چشم
 عین سوره مباركه مائده آیه شریفه 45
 گوش سمع سوره مباركه نحل آیه شریفه78
 گوش اذن سوره مباركه مائده آیه شریفه45
 بینی الخرطوم سوره مباركه قلم آیه شریفه12
 بینی اَلاَنف سوره مباركه مائده آیه شریفه45
 لب شَفَة سوره مباركه بلد آیه شریفه9
 زبان لسان سوره مباركه بلد آیه شریفه9
 دهان افواه سوره مباركه آل عمران آیه شریفه167
 دندان سنّ سوره مباركه مائده آیه شریفه45
 چانه الاذقان سوره مباركه یس آیه شریفه8
 ریش لحیه سوره مباركه طه آیه شریفه94
 حنجره الحناجر سوره مباركه احزاب آیه شریفه10
 گلو الحلقوم سوره مباركه واقعه آیه شریفه83
 گردن الرّقاب سوره مباركه محمد آیه شریفه4
 دست ایدی سوره مباركه مائده آیه شریفه38
 بازو عضد سوره مباركه كهف آیه شریفه51
 آرنج مرافق سوره مباركه مائده آیه شریفه6
 انگشت اَصابع سوره مباركه بقره آیه شریفه19
 انگشت اَنامِل سوره مباركه آل عمران آیه شریفه119
 ناخن ظُفُرَ سوره مباركه انعام آیه شریفه146
 سینه صدر سوره مباركه طه آیه شریفه25
 قلب افئدة سوره مباركه نحل آیه شریفه78
 دل-شكمبَطن
 سوره مباركه نحل آیه شریفه78
 كمر- پشت ظَهر سوره مباركه اعراف آیه شریفه172
 روده ها
 امعاء سوره مباركه محمد آیه شریفه15
 عورت سَؤات سوره مباركه اعراف آیه شریفه22
 پا اَرجُل سوره مباركه اعراف آیه شریفه195
 قوزك روی پا
 كعبین سوره مباركه مائده آیه شریفه6
 پاشنه پا
 اعقاب سوره مباركه آل عمران آیه شریفه149
 پشت پا
 عَقِب سوره مباركه آل عمران آیه   شریفه144
 گوشت لحم سوره مباركه حجرات آیه شریفه12
 پوست الجلود سوره مباركه حج آیه شریفه20
 رگ الوَرید سوره مباركه ق آیه شریفه16
 شاهرگ الوتین سوره مباركه حاقه آیه شریفه46
 استخوان العِظام سوره مباركه بقره آیه شریفه256
 پهلوها جُنُوب سوره مباركه آل عمران آیه    شریفه191
 اشك
 الدَّمع سوره مباركه توبه آیه شریفه92
 خون دَم سوره مباركه بقره آیه شریفه30
 نوشته های پیشین
+ یا ضامن آهو
+ به نام خدا
+ (كتاب قرآن معجزه ی محمد(صلی الله محمد وآل محمد
+ مثال های قرآنی
+ مجاز
+ چیزهایی كه در قرآن به آنها اشاره شده...

صفحات :

بهترین آهنگها را از ما بخواهید
http://saim.sub.ir/