تبلیغات
http://saim.sub.ir/ گلی از گلشن نور - نام گیاهان و میوه هایی كه در قرآن آمده

حدیث روز


نام گیاهان و میوه هایی كه در قرآن آمده

         
 انگور عنب سوره مباركه عبس آیه شریفه28
 خرما نخل سوره مباركه اسراء آیه شریفه91
 انار رمّان سوره مباركه انعام آیه شریفه99
 زیتون زیتون سوره مباركه تین آیه شریفه1
 انجیر تین سوره مباركه تین آیه شریفه1
 كدو یقطین سوره مباركه صافات آیه شریفه146
 سبزی بقل سوره مباركه بقره آیه شریفه61
 خیار قثاء سوره مباركه بقره آیه شریفه61
 سیر فُم سوره مباركه بقره آیه شریفه61
 پیاز بَصَل سوره مباركه بقره آیه شریفه61
 زنجبیل زنجبیل سوره مباركه انسان آیه شریفه17

 نوشته های پیشین
+ یا ضامن آهو
+ به نام خدا
+ (كتاب قرآن معجزه ی محمد(صلی الله محمد وآل محمد
+ مثال های قرآنی
+ مجاز
+ چیزهایی كه در قرآن به آنها اشاره شده...

صفحات :

بهترین آهنگها را از ما بخواهید
http://saim.sub.ir/