تبلیغات
http://saim.sub.ir/ گلی از گلشن نور - نام حشراتی كه در قرآن آمده است

حدیث روز

نام حشراتی كه در قرآن آمده است

                
 ملخ جراد سوره مباركه قمر آیه شریفه 7
 زنبور نحل سوره مباركه نحل آیه شریفه68
 مگس ذباب سوره مباركه حج آیه شریفه73
 پشه بعوضه سوره مباركه بقره آیه شریفه26
 مورجه نمل سوره مباركه  نمل آیه شریفه18
 شپش قُمّل سوره مباركه اعراف آیه شریفه133
 عنكبوت عنكبوت سوره مباركه عنكبوت آیه شریفه41
 موریانه دابة الارض
 سوره مباركه سبا آیه شریفه14
 پروانه فراش سوره مباركه قارعه آیه شریفه4
 نوشته های پیشین
+ یا ضامن آهو
+ به نام خدا
+ (كتاب قرآن معجزه ی محمد(صلی الله محمد وآل محمد
+ مثال های قرآنی
+ مجاز
+ چیزهایی كه در قرآن به آنها اشاره شده...

صفحات :

بهترین آهنگها را از ما بخواهید
http://saim.sub.ir/