تبلیغات
http://saim.sub.ir/ گلی از گلشن نور - سور و آیاتی كه نام حیوانات در آنها آمده است

حدیث روز

سور و آیاتی كه نام حیوانات در آنها آمده است

    
 كلاغ
غراب
سوره ی مباركه مائده آیه شریفه 31
 اژدها ثعبان سوره ی مباركه اعراف آیه شریفه 107
 حوت نهنگ سوره ی مباركه صافات آیه شریفه 142
 فیل فیل سوره ی مباركه اعراف آیه شریفه 107
 گاو بقره سوره ی مباركه بقره آیه شریفه 67
 خوك خنزیر سوره ی مباركه مائده آیه شریفه 3
 شتر جمل سوره ی مباركه اعراف آیه شریفه 40
 شتر ابل سوره ی مباركه انعام آیه شریفه 144
 شتر ناقه سوره ی مباركه اعراف آیه شریفه 73
 شتر بُدن سوره ی مباركه حج آیه شریفه 36
 اسب خیل سوره ی مباركه انفال آیه شریفه 60
 اسب عادیات سوره ی مباركه عادیات آیه شریفه 1
 اسب صافنات سوره ی مباركه ص آیه شریفه 31
 گوساله عجل سوره ی مباركه اعراف آیه شریفه 148
 گورخر حُمُر سوره ی مباركه مدَثَر آیه شریفه 50
 شیر قسوره سوره ی مباركه مدَثَر آیه شریفه 51
 الاغ حمار/حمیر سوره ی مباركه نحل آیه شریفه 7
 قاطر بِغال سوره ی مباركه نحل آیه شریفه 7
 گوسفند غَنَم/نَعجَه  سوره ی مباركه ص آیه شریفه 24
 میش ضَأن سوره ی مباركه انعام آیه شریفه 143
 بز مَعز سوره ی مباركه انعام آیه شریفه 143
 سگ كلب سوره ی مباركه كهف آیه شریفه 18
 بوزینه/میمون قردة سوره ی مباركه بقره آیه شریفه 65
 ماهی حوت  سوره ی مباركه كهف آیه شریفه 63
 مار حیهسوره ی مباركه طه
 هُدهُد هُدهُد سوره ی مباركه نمل آیه شریفه 20
 نوشته های پیشین
+ یا ضامن آهو
+ به نام خدا
+ (كتاب قرآن معجزه ی محمد(صلی الله محمد وآل محمد
+ مثال های قرآنی
+ مجاز
+ چیزهایی كه در قرآن به آنها اشاره شده...

صفحات :

بهترین آهنگها را از ما بخواهید
http://saim.sub.ir/